KENNISTOOLS

Veel informatie met betrekking tot bodemverbetering, bodembehoud is terug te vinden op onder andere onderstaande websites:

De bodemIdee Dit instrument zet de resultaten van diverse parameters om in scores. Deze scores worden overzichtelijk in een figuur verwerkt waardoor de bodem in een oogopslag kan worden beoordeeld.

project Best4soil Het netwerk voor het delen van kennis over preventie en bestrijding van bodemziekten.
Op het youtube kanaal van Best4soil zijn vele filmpjes te vinden over de verschillende relevante onderwerpen als compost, biofumigatie en groenbemesters.

Bodem UP: Haal met ZLTO meer uit je bodem. Ga aan de slag voor een betere bodemvruchtbaarheid, voor een betere benutting van nutriënten en om nog meer uit je bodem te halen. Je wordt begeleid vanuit ZLTO in het nemen van de juiste stappen om de bodem op je bedrijf te verbeteren.

ln het digitale magazine van Plattelandsontwikkeling, een special over Bodem is meer te lezen over de verschillende projecten en beschikbare kennis.

De Nieuwsbrief Beter Bodembeheer wordt uitgegeven door Wageningen University & Research (WUR). Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de website www.beterbodembeheer.nl, waar kennis uit het onderzoeksprogramma PPS Beter Bodembeheer wordt gebundeld.

De website slimmest.nl geeft op basis van praktijk- en onderzoekservaring informatie om nutriënten optimaal te benutten, specifiek voor akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt op de zuidelijke zand- en lössgronden. Na keuze van bodemtype zijn voor de verschillende teeltaspecten filmpjes en factsheets te downloaden.

NCM is het Nederlands centrum voor mestverwaarding, een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven. Het is een kenniscentrum en functioneert als het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest.
Uitgangspunt is dat mest een belangrijke bron is van schaarse mineralen en biomassa, en een onmisbare rol heeft in de overgang naar een circulaire economie. In delen van Nederland is er echter sprake van een onbalans tussen aanbod en behoefte van mest. Dit zorgt voor hoge kosten, zowel financieel voor de ondernemers als maatschappelijk (o.a. milieudruk en draagvlak in de samenleving). Deze problemen bestaan al geruime tijd, en verbetering blijkt lastig te zijn. Hiervoor worden vele oorzaken genoemd.