UITVOERDERS

Delphy

Delphy staat voor Worldwide Expertise for Food & Flowers. Delphy is daarmee dé onderneming in kennis en expertise voor onze partners in de plantaardige sectoren, wereldwijd.

Worldwide Expertise for Food & Flowers

Omdat we willen bijdragen aan gezondheid, voedselveiligheid, duurzaamheid en  welbevinden voor mensen op aarde

Met kennisontwikkeling en kennisimplementatie maakt Delphy het optimaliseren van productie in food & flowers wereldwijd mogelijk

De experts van Delphy delen hun kennis en expertise met onze partners om daarmee hun doelstellingen te realiseren en resultaten te verbeteren

De experts van Delphy zijn betrouwbaar en deskundig, ze nemen verantwoordelijkheid  in het belang van onze partners en behouden vrijheid door de onafhankelijke positie in kennis.  De jarenlange historie van het bedrijf en het team, loyale en hooggekwalificeerde experts, kenmerkt deze waarden en biedt zekerheid,  deskundigheid en onafhankelijkheid aan onze partners.

Delphy staat voor vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid

Website

Dumea-agro

Dumea Agro Advies is gespecialiseerd in landbouwkundig onderzoek voor veehouders, akkerbouwers en loonwerkers. Wij voeren alle landbouwkundige onderzoeken uit op het gebied van grond, gewas, mest en water. Veel van onze onderzoeken zijn gericht op de bodem. Kennis van de bodem is van groot belang; wat zit er in, wat mist er en wat moet er eventueel toegevoegd worden om optimale omstandigheden te creëren.

Vanuit deze kennis en ervaring zijn wij betrokken bij het project Levende Bodem Brabant. Wij kijken praktisch naar de moderne vraagstukken met betrekking tot een duurzamer bodembeheer. Daarom willen wij graag aan dit project bijdragen.

Binnen het project hebben we meegedacht over bemonstering, analyse en advies met betrekking tot parameters en methoden in grond, en over de te gebruiken organische (dierlijke) mest- en hulpstoffen. Hierbij willen we samen met de andere partners stappen zetten om de efficiëntie van vochtvoorziening en meststoffen in de akkerbouw en boomteelt te verbeteren.

We verwachten met dit project telers te kunnen helpen om tot een effectieve werkwijze te komen. Maar daarnaast ook zelf te leren hoe we ons als agrarisch dienstverlener in de toekomst moeten aanpassen aan een veranderend klimaat en een meer duurzamer bodemgebruik. Met behoud, of liefst verhoging, van de (financiële) opbrengst tot gevolg.

Website

HAS

HAS Hogeschool is hét opleidings- en expertisecentrum van Zuid-Nederland voor de sector agro, food en leefomgeving. Het is een middelgrote hogeschool gevestigd op 2 locaties, waar de dynamische driehoek van studenten, docenten en bedrijfsleven centraal staat. Aan de HAS studeren ongeveer 3700 voltijdstudenten Nederlandstalige en Engelstalige bacheloropleidingen. Daarnaast volgen ongeveer 640 cursisten uit het werkveld de verschillende bedrijfsopleidingen.

Rol van HAS Hogeschool in Leve(n)de bodem Brabant
De drie kernactiviteiten van HAS Hogeschool zijn onderwijs, kennistransfer en kennisontwikkeling. Kennistransfer staat voor zakelijke dienstverlening in de vorm van (prakijk-)onderzoek, advies, bedrijfsopleiding en training. Vanuit die hoedanigheid is de HAS betrokken bij het project Leve(n)de Bodem Brabant.

Workshops
Binnen Leven(d)e bodem Brabant organiseert de HAS workshops op basis van beschikbare lesinstrumenten, zoals ‘Ken uw bodem’ en de geactualiseerde kennis van de bodemkwaliteit op Brabantse gronden (fysisch / chemisch / biologisch). Hierin komen ook inzichten over oplosbare C-bronnen aan de orde (HWC). De inhoud van de workshops wordt gepubliceerd op de website.

Demonstraties
Daarnaast gaan docenten/experts en studenten van HAS Hogeschool op demonstratievelden aan de slag met het toepassen en verder optimaliseren van het Bodem-ID. Ook voeren HAS-studenten onderzoek uit naar de toepasbaarheid van de HWC- analysemethode als instrument om de snelwerkende organische stof-fractie in te zetten in de bedrijfsvoering.

Lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem
Judith van de Mortel, HAS lector ‘Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem’ is als expert betrokken bij dit project. Haar lectoraat richt zich op de interactie tussen plant en bodem, waarbij de focus ligt op de interactie tussen bodembiologie en de plant en het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken.

Kenniscentrum
Vanuit haar lectoraat is Judith van de Mortel betrokken bij verschillende projecten en initiatieven op het gebied van bodem. Zij is bezig met de opzet van een kenniscentrum waarin de opgedane kennis wordt gebundeld en beschikbaar wordt gesteld aan agrarische ondernemers, bedrijfsadviseurs, loonwerkers en het onderwijs. Het lectoraat zorgt er verder voor dat studenten kennis over goed bodembeheer kunnen opdoen door praktijkonderzoek op demobedrijven.

Website

NMI

Duurzaam bodemgebruik voor landbouw en natuur in balans met de omgeving. Wij zijn een adviesbureau dat binnen het domein bodemgebruik en -beheer kennis ontwikkelt en vertaalt in praktisch toepasbare oplossingen voor onze klanten: stakeholders in de agribusiness en het landelijk gebied. Zo willen we bijdragen aan het verbeteren van de bodemkwaliteit in dienst van de voedselproductie, natuur en de kwaliteit van de leefomgeving. “Soil for life”

Website

WUR Wageningen Plant Research

Met onze kennis en ervaring bieden we bedrijfsleven, wetenschappelijke instellingen en overheden nieuwe perspectieven voor duurzame land- en tuinbouw.

De experts van Open teelten van WUR leveren een bijdrage aan de innovatie- en kennisontwikkeling in de sectoren akkerbouw, groene ruimte, vollegrondsgroente, bomen en fruit, zowel nationaal als internationaal. In opdracht van private sector en overheden werken wij aan toepasbare innovaties waarbij onze onafhankelijke positie en een wetenschappelijk verantwoorde werkwijze voorop staan.

Onze proeffaciliteiten zijn toegerust om nauwkeurig en efficiënt proeven en demo’s uit te voeren, in het veld en onder geconditioneerde omstandigheden.

Website

ZLTO

ZLTO zet in op verbetering van de bodemgesteldheid op korte en lange termijn. Dit doen we enerzijds door het vergroten van de bewustwording en kennis over goed bodembeheer bij boer en tuinder met de uitvoering van diverse projecten zoals BodemUP, Carbon Farming en Vruchtbare Kringloop Brabant. Anderzijds proberen we leden te helpen om hun bodemkwaliteit te verbeteren met individuele begeleiding zoals Bodem-UP en Bedrijfsbodemwaterplannen.

Duurzaam bodem- en gewasbeheer vraagt om een nieuwe aanpak van circulair denken en handelen: reststromen afkomstig van de bodem worden verwaard tot energie en nieuwe producten, of worden teruggebracht als organische stof op de bodem zodat de waarde niet verloren gaat. Reststromen afkomstig van de bodem zijn de bouwstenen voor een circulaire economie. Een gezonde bodem is daarom van belang. Door te gaan denken en handelen in kringlopen kunnen nieuwe verdienmodellen ontstaan en worden afvalstoffen verwerkt tot grondstoffen. De tijd is er rijp voor! ZLTO is partner in het project Leve(n)de Bodem Brabant voor een betere bodemvruchtbaarheid, voor een betere benutting van nutriënten en om nog meer uit de bodem te halen.

Website