Leve(n)de Bodem Brabant

Het project Leve(n)de Bodem Brabant heeft tot doel om de vruchtbaarheid van de bodem te behouden en te verbeteren. Op deze manier kunnen we onze percelen ook in de toekomst duurzaam beheren.  Een belangrijke rol speelt de organische stof hierin, maar wat doet nu precies organische stof in onze bodem ? En welke maatregelen kunnen we nemen om de organische stof voorziening te verbeteren ? Zo ja, hoeveel kost mij dat dan en hoeveel levert mij dit op ? Deze en vele andere bodem gerelateerde vragen willen de uitvoerders tussen 2019 en 2022 samen met u gaan beantwoorden. Op 16 februari is de 3e praktijkdag en tevens slotbijeenkomst georganiseerd waarin de verschillende maatregelen en bevindingen op de demo-bedrijven zijn besproken.
Op zes bedrijven, verspreid over Noord-Brabant en met percelen op verschillende grondsoorten zoals zware klei, zavel en zand worden demo’s aangelegd. Een optimale vruchtwisseling staat hierbij centraal waarin we teeltmaatregelen toepassen die zorgen voor behoud van organische stof aangevoerd door gewasresten als groenbemesters. Aanvullend passen we bodemverbeterende materialen toe, liefst afkomstig uit (organische) reststromen uit de omgeving die bijdragen aan een betere bodem. Om goed bodembeheer inzichtelijk te maken, passen we nieuwe analysetechnieken toe om de juiste keuzes in organische stof management te kunnen onderbouwen.
Via bijeenkomsten, veldexcursies en workshops in samenwerking met de projectpartners kunt u inzicht krijgen in waterbalans, organische stofbalans, relatie tussen uitspoeling en organische bemesting. Daarbij kunnen ondernemers, loonwerkers en erfbetreders in land- en tuinbouw in Noord-Brabant met elkaar samenwerken om te komen tot meer kennis op het gebied duurzaam bodembeheer.

Demodag Boomteelt 20september 2023

De demodag Boomteelt op 20 september 2023 in Moerstraten bij Kwekerij Hendrickx bestaat uit een ochtendprogramma workshop rondom de Populier. En ‘s middags een carrousel met demonstraties en workshops, met de mogelijkheid om uw spuitlicentie te verlengen. Onderwerpen deze dag zijn agro-forestry, watergift systemen, onkruidbestrijding, fertigatie, bodemkuil, plantversterkers, vochtsensoren en afbreekbare folie. De dag wordt georganiseerd door Delphy in opdracht van Beeldende Bodem Brabant.

Lees meer

Beeldende Bodem Brabant van start

Het project Beeldende Bodem Brabant is het vervolg op Leve(n)de Bodem Brabant. Vanuit deze laatstgenoemde weten we dat we als ondernemers van elkaar en van experts leren ‘of het nu gaat over precisietechnieken of kringlooplandbouw’. Gesteund vanuit provincie Noord-Brabant gaat  Beeldende Bodem Brabant toegevoegde waarde van integrale duurzaamheid inzichtelijk maken en kennis en ervaring over…

Lees meer

16 februari 2023 3e praktijkdag Leve(n)de Bodem Brabant

Duurzaam bodembeheer is maatwerk. Op 16 februari 2023 is de 3e praktijkdag in Vredepeel. Dit is tevens de afsluitende bijeenkomst van de drie projectjaren van Leve(n)de Bodem Brabant. Het belooft een prikkelende dag te worden. Met het online aanmeldformulier kunt u zich al inschrijven. Het programma van 16 februari  kunt u lezen op de websitepagina. …

Lees meer

GLB-2023-en-7e-actieprogramma-nitraatrichtlijn voor zandgronden

Donderdag 3 november kon een online webinar gevolgd worden gericht op Brabantse telers op de zandgronden. Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) dat start op 1 januari 2023 heeft ook behoorlijke gevolgen/uitdagingen voor juist Brabantse telers op zandgrond. De regelingen betreffen grote veranderingen ten opzichte van het huidige GLB en mestbeleid. Het nieuwe GLB is gericht…

Lees meer

College 15 december 2022: What about soil!

Het thema van de avond was ‘Leve(n)de Bodem Brabant: praktijk en wetenschap over organisch stof’. We zijn deze avond dieper ingegaan op de complexiteit van organische stof, de verschillende fracties en geleerd hoe we kunnen werken aan een balans in organische stof. De sprekers Marjoleine Hanegraaf en Milan Franssen hebben ons meegenomen in een wereld…

Lees meer

Organische stof is sleutel tot de bodem

Of het gaat om bemesting, bodemverbetering of processen in de bodem, bij vrijwel alles speelt organische stof de hoofdrol. Op de Praktijkdag Bodem en Nutriënten Kringlopen kwamen diverse aspecten van organische stof voor het voetlicht. In vakblad Groenten & Fruit van 4 november 2022 is een artikel verschenen over organische stof. Geschreven door Stan Verstegen.…

Lees meer

De (on-)mogelijkheden van robots

De (on-)mogelijkheden van robots Op de Demodag Robotisering bleek er al veel meer mogelijk dan voor mogelijk gehouden werd. Bekijk de compilatie via Delphy youtube Op deze dag zijn de volgende robots gedemonstreerd: * Land-A2 platform van Exobotics Technologies * BB Leap spuittechniek * Quirky van Odd.Bot * Aigro Up van AIGRO en i.s.m. Abemec…

Lees meer

Oogst 2e Praktijkdag digitaal beschikbaar

WUR Open Teelten en Delphy organiseerden op 20 september 2022 een Praktijkdag op proefbedrijf Vredepeel, met als centraal thema ‘Bodem en Nutriënten Kringlopen’. Onder de vlag  ‘van onderzoek naar praktijk’, werden resultaten besproken van praktijkdemo’s uit het project Leve(n)de Bodem Brabant naast die van een brede selectie van lopende onderzoeksprogramma’s van derden. Tijdens de dag…

Lees meer

Bodemdag Boomkwekerij 14 september 2022

Heeft u de bodemdag niet kunnen bezoeken dit jaar, bekijk de compilatie van deze dag online De resultaten van de aanpak binnen het project Leve(n)de Bodem Brabant, die op dit perceel in 2019 is gestart zijn toegelicht aan de hand van een poster. Heeft u vragen over onderdelen die in de compilatie besproken of op…

Lees meer

Praktijkdag Bodem en Nutriënten Kringlopen 20 september 2022

‘van wetenschap naar praktijk’ Lezingen, workshops en demobezoek worden ingevuld door: Leve(n)de Bodem Brabant PPS Beter Bodembeheer PPS Kringloop organische stof én bodemweerbaarheid bevorderen TKI/PPS-project KOM Leerreis Nutriëntenkringloop Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer KB-project Evaluatiekader voor organische meststoffen Te zijner tijd komt het programma en het aanmeldformulier online beschikbaar op de websitepagina om u in te schrijven…

Lees meer

Veldbijeenkomst op 29 juli bij De Weert Asperge

Geachte, Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst vanuit het Leve(n)de Bodem Brabant project. We zijn welkom op het bedrijf van De Weert Asperges. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op verschillende thema’s die spelen binnen de aspergeteelt. Zo gaan we in op de toepassing van dripiririgatie, de bestrijding van de aspergekever, mechanische onkruidbestrijding,…

Lees meer

webinar 31 maart 2022 1e praktijkdag Leve(n)de Bodem Brabant

Terugblik op de 1e Praktijkdag Leve(n)de Bodem Brabant WUR Open Teelten, Delphy en NMI organiseerden op 31 maart 2022 gezamenlijk een webinar over de resultaten van praktijkdemo’s uit het project Levende Bodem Brabant.   Tijdens deze 1e Praktijkdag, die werd gehouden op de WUR onderzoekslocatie Vredepeel, bespraken telers en adviseurs de opzet en ervaringen van…

Lees meer

CBAV-Webinars Bodem en Bemesting Akkerbouw

20 januari 2022 en 3 februari 2022 13:30-15:00 De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseert jaarlijks een Themamiddag Bemesting Akkerbouw. Vanwege de beperkingen rond Corona wordt ook deze winter de themamiddag vervangen door twee webinars. In elk webinar komen meerdere onderwerpen aan bod met een korte presentatie en vervolgens ruimte voor vragen en discussie. De…

Lees meer

Bodem trainingen

Vanuit de Demodag Boomteelt, de Innovatiedag Pioenroos, de robotiseringsdag en ook het webinar Niet-kerende grondbewerking hebben we veel kennis verzameld. Deze gaan we in online trainingen met jullie delen. Allerlei onderwerpen vanuit duurzaam bodembeheer en bodemgezondheid komen daarbij aan bod om met elkaar en van elkaar te leren hoe nu de informatie toe te passen,…

Lees meer

Productie en karakterisering van Bokashi

Resultaten van praktijkpilots op zeven bedrijven (rapport van W.H. Riechelman en R. Postma, NMI-agro) Op zeven bedrijven die groene reststromen verwerken zijn praktijkpilots uitgevoerd gericht op het maken en karakteriseren van bokashi uit groene reststromen, zoals maaisel, bladafval en gewasresten uit de glastuinbouw. Het maken van bokashi is niet eenvoudig door hoge eisen aan de…

Lees meer

Niet Kerende Grondbewerking onder de aandacht

Binnen het project Leve(n)de Bodem Brabant is het effect van NKG in beeld gebracht. Vanuit Delphy kon onder begeleiding van consultant Reinier Stoutjesdijk het webinar over Niet kerende Grondbewerking gevolgd worden op 21 juli 2021. Het webinar is georganiseerd om inzicht te geven in de mogelijkheden om een zaai/plantbed te bereiden in over de winter…

Lees meer

Demonstratiedag robotisering 7 oktober

Bekijk ook de terugblik op deze dag.   Op 7 oktober 2021 hebben Delphy en Vollegrondsgroente.net een demo perceel beschikbaar om alle mogelijke innovaties op het gebied van robotisering te laten demonstreren. Graag nodigen wij u, als Delphy Akkerbouw Zuidoost en Vollegrondsgroente.net uit voor de Demodag Robotisering. Alle mogelijke vormen van robotisering worden daar werkend…

Lees meer

Levende bodem bijeenkomst 21-9-2021 Asperge

Met +/- 15 aanwezigen was er een mooie groep geinteresseerden om de bijeenkomst op het aspergebedrijf van P. van Iersel te beginnen. Na de ontvangst met de RIVM regels en koffie met appelflappen heeft NMI-Agro een presentatie verzorgd over de uitspoeling van nutriënten en met name stikstof. Door middel van Nmin-metingen in de bodem gedurende…

Lees meer

Niet Kerende Grondbewerking onder de aandacht

Binnen het project Leve(n)de Bodem Brabant is het effect van NKG in beeld gebracht. Vanuit Delphy kon onder begeleiding van consultant Reinier Stoutjesdijk het webinar over Niet kerende Grondbewerking gevolgd worden. Het webinar is georganiseerd om inzicht te geven in de mogelijkheden om een zaai/plantbed te bereiden in over de winter geteelde groenbemester. Een hele…

Lees meer

Tijdens de demodag Boomteelt aandacht voor Leve(n)de Bodem Brabant

Demodag boomteelt 2021 Datum: 15 september Tijd: 9:00-17:00 Project: Levende Bodem Brabant Object: afdekmaterialen (mulchen) plantbedden   Vergelijkbaar met Innovatiedag Pioenroos was de focus tijdens de toelichting over het project “de verwachtingen die een teler mag hebben bij toepassing van organische afdekmaterialen, en waarom het hergebruik van restmaterialen een belangrijk aandeel kan hebben in toekomstbestendige…

Lees meer

Leve(n)de Bodem Brabant was op de Innovatiedag Pioenroos

Innovatiedag Pioenroos 2021 Datum: 3 september Tijd: 9:00-17:00 Project: Levende Bodem Brabant Object: afdekmaterialen (mulchen) pioenroos plantbedden De presentatie focuste op de verwachtingen die een teler mag hebben bij toepassing van organische afdekmaterialen, en waarom het hergebruik van restmaterialen een belangrijk aandeel kan hebben in toekomstbestendige tuinbouw. Met name de discussie over aanvoer stabiele organische…

Lees meer

Demodag Boomteelt is dit jaar op 15 september

Delphy organiseert woensdag 15 september een Bodemdag Boomkwekerij bij Boomkwekerij Marcel Michels in Hilvarenbeek. De dag wordt gehouden in het kader van de projecten “Leve(n)de Bodem” en Schoon Water voor Brabant. In deze projecten ligt de focus op optimalisatie van bodem en bodemleven en beperking van de belasting van grond en oppervlakte water. Bezoek kan meetellen voor de…

Lees meer

afdekmaterialen op Innovatiedag Pioenroos 3 september

Om goede oogstopbrengsten te halen, is een goede bodem belangrijk. Vanuit duurzaam bodembeheer en bodemgezondheid zijn er verschillende maatregelen die je op jouw bedrijf kunt invoeren. Op de Innovatiedag Pioenroos is er vanuit Levende Bodem Brabant aandacht voor verschillende bodembedekkers, het gebruik van compost en andere organische meststoffen. In verschillende objecten met teelt van Pioenroos…

Lees meer

21 juli webinar Niet-kerende grondbewerkingen

op 21 juli is in een webinar de werking van verschillende machines besproken aan de hand van video beelden. De teaser is nog terug te kijken evenals het webinar waarvan de uitzending is opgenomen. Kijk het webinar terug via de link Heeft u vragen, stel deze per email aan Reinier Stoutjesdijk   Binnen het project Leve(n)de…

Lees meer

Nieuwe bemonstering is gedaan bij Huijbers vof Asperges

Begin juni 2021 is een nieuwe bemonstering gedaan op het demobedrijf Huijbers vof waar aspergeteelt op de velden staat. De bemonstering is uitgevoerd door NMI, Nutriënten Management Instituut als vaste partner in dit project Leve(n)de Bodem Brabant. De resultaten zijn te lezen op de pagina van het demobedrijf . Vragen over de uitslagen kunt u…

Lees meer

Update aangelegde demo’s plantgatbehandeling Prunus

In april van dit jaar is de nieuwe demo plantgatbehandeling en duppelbevloeiing met bodemstimulanten in gang gezet. Plantgatbehandeling is in november 2020 aangeplant en heeft nu medio april de eerste uitgroei van scheuten. De druppelbevloeiing is medio mei aangelegd met de aandacht op bemesting op stekken Prunus Novita welke ook in mei geplant zijn. De…

Lees meer

Leerreis Nutriëntenkringloop: we zijn op weg

Na een succesvolle landelijke aftrap van de Leerreis Nutriëntenkringloop met een algemeen webinar op 11 maart en drie thematische webinars op 18, 23 en 25 maart, maken we in dit artikel de voorlopige balans op. Het hele artikel is te lezen op de website van Nederlands Centrum voor Mestverwaarding.

Lees meer

Studenten onderzoeken het effect van groenbemesters en bodemverbeteraars op bodemvruchtbaarheid

HAS afstudeerders Jelle Vermue en Jeroen Stegeman van de opleidingen Tuin en Akkerbouw en Applied Geo-Information Science hebben een proefopzet ontwikkeld waarmee het effect van groenbemesters en bodemverbeteraars op bodemvruchtbaarheid kan worden getest. Hun afstudeeronderzoek (beroepsopdracht) maakt deel uit van het driejarige project Leve(n)de Bodem Brabant dat tot doel heeft om de bodemvruchtbaarheid te behouden…

Lees meer

welke workshop wilt u volgen over bodemgezondheid?

Om goede oogstopbrengsten te halen, is een goede bodem belangrijk. In 2021 gaan we (online) trainingen geven. Over welk bodemgerelateerd onderwerp volgt u een training bij ons? Laat het ons weten via info@levendebodem.nl Dit kunnen allerlei onderwerpen zijn vanuit duurzaam bodembeheer en bodemgezondheid. Veel informatie is verzameld. Toepassingen zijn beschikbaar. Hoe nu deze informatie toe…

Lees meer

Terugkijken webinar “circulaire meststoffen en bodemverbeteraars”

Vanuit het Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network is op 14 januari het webinar “Circulaire meststoffen en bodemverbeteraars, van innovatie naar praktijk” te volgen geweest. De opname van deze webinar is beschikbaar op het Youtube-kanaal van Nutriman. Het hoofddoel van het webinar (14 januari 2021) ‘Circulaire meststoffen en bodemverbeteraars, van innovatie naar praktijk’ was de…

Lees meer

Terugblik what about soil : Levende Bodem

Donderdag 17 december 2020 vond het 17e college plaats van de collegereeks ‘What about Soil’. Ruim 100 vakgenoten namen deel aan het live webinar dat werd verzorgd door Ad van Haperen (onderzoeker akkerbouw bij WUR Open Teelten), Cees Oele (projectleider bij Delphy) en Judith van de Mortel (lector Gezonde plant op een vitale en duurzame…

Lees meer

Netwerk platteland: kennisontwikkeling en -verspreiding

Levende Bodem Brabant is vermeld in het projectoverzicht van Netwerk Platteland. Bekijk deze  en andere projecten via de website In het POP3-projectenoverzicht vind je informatie over projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van het Nederlandse platteland. De projecten zijn gefinancierd uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Je kunt zoeken op de maatregelen: Samenwerking voor innovatie/EIP Kennisverspreiding LEADER…

Lees meer

Agroforestry in akkerbouw en groenteteelt

Op 17 november kon u een digitale bijeenkomst volgen over het integreren van bomen in de akkerbouw en groenteteelt (bio en gangbaar) Programma. Hoe is meer rendement en stabielere en duurzamer akkerbouw en/of groenteteelt te behalen door slimme en duurzame combinaties met bomen en/of struiken?  We willen toewerken naar een gerichte aanpak en samenwerking voor…

Lees meer

Bodemverbetering! Hoe?

Het onderwerp bodem is een complex thema, omdat er veel zaken meespelen die allemaal samenhangen met elkaar. Het verbeteren van de bodemgezondheid of het behouden ervan is bepaald geen klusje voor de zondagmiddag. Akkerbouwbedrijf interviewde Cees Oele, project- en innovatie expert op het gebied van bodem en biobased producten bij Delphy. Lees het hele artikel…

Lees meer

Levende bodem Brabant: Bladmulch, vaste rundveemest of compost

Binnen het project ‘Levende bodem Brabant’ voert NMI N-min metingen uit op verschillende demo velden. Zo ook op het perceel van Marcel Michels uit Hilvarenbeek. Hieruit kwamen interessante cijfers over organische meststoffen. Lees in de bijlage het hele artikel over de verschillende soorten bemesting en welke tweedeling er is aangebracht op het perceel.   Bron:…

Lees meer

De bodemvruchtbaarheid verbeteren en behouden kan op verschillende manieren bleek tijdens de open dag boomteelt

Op 9 september 2020 is de jaarlijkse open dag van Delphy boomteelt georganiseerd op het bedrijf van Marcel Michels in Hilvarenbeek. In beeld is gebracht hoe u door de toepassing van verschillende organische stofbronnen de bodemdiversiteit, doorwortelbaarheid en C/N balans kunt verbeteren. De rondleiding gaat langs verschillende demo’s die zijn aangelegd om het belang van…

Lees meer

Er zit leven in Leve(n)de Bodem Brabant

Een belangrijke rol speelt hier de organische stof. Maar wat doet nu precies organische stof in onze bodem? En welke maatregelen kunt u nemen om de organische stofvoorziening te verbeteren? Zo ja, hoeveel kost dat dan en hoeveel levert u dit op? Deze en vele andere bodem gerelateerde vragen willen we de komende drie jaar samen met u op bedrijven uit de akkerbouw en open teelten in Noord-Brabant gaan beantwoorden.

Lees meer

Open dag boomteelt bij Marcel Michels 9 september

Dit jaar wordt de demodag boomteelt georganiseerd op het bedrijf van Marcel Michels in Hilvarenbeek. Uw bezoek kan meetellen voor de verlenging van uw spuitlicentie. De bijeenkomst voldoet aan de Covid-19 richtlijnen van de overheid. Tijdens uw bezoek wordt u rondgeleid langs verschillende demo’s die zijn aangelegd om het belang van een goede bodemstructuur, bemesting…

Lees meer

Film “toekomst van de bodem” is gelanceerd

De agrarische hogeschool Den Bosch heeft de effecten en verschillen van enkele organische materialen uitgezocht en licht deze toe. Binnen het project Leve(n)de Bodem Brabant worden er verschillende maatregelen toegepast om de bodemgesteldheid te behouden en te verbeteren. Met het organisch stofgehalte is dit te beïnvloeden, wat weer een positief effect heeft op de waterbalans…

Lees meer

Vivisol in Asperge

De nieuwe aanplant van aspergeplanten is gebeurd op 15 april ’20. Het gaat om een nieuwe aanplant van 2 hectare groot. Hierin is de demo aangelegd. Ruim een …

Lees meer

Bijeenkomsten

Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten gepland.