Een belangrijke rol speelt hier de organische stof. Maar wat doet nu precies organische stof in onze bodem? En welke maatregelen kunt u nemen om de organische stofvoorziening te verbeteren? Zo ja, hoeveel kost dat dan en hoeveel levert u dit op? Deze en vele andere bodem gerelateerde vragen willen we de komende drie jaar samen met u op bedrijven uit de akkerbouw en open teelten in Noord-Brabant gaan beantwoorden.

Op zes demobedrijven naar duurzaam bodembeheer

Op zes bedrijven, verspreid over Noord-Brabant en met percelen op verschillende grondsoorten zoals zware klei, zavel en zand zijn al verschillende demo’s aangelegd. Een optimale vruchtwisseling staat hierbij centraal waarin we teeltmaatregelen toepassen die zorgen voor behoud van organische stof, aangevoerd door gewasresten als groenbemesters. Aanvullend passen we bodemverbeterende materialen toe, liefst afkomstig uit (organische) reststromen uit de omgeving die dus ook (verwachten we) bijdragen aan een toekomstig betere bodem. Om goed bodembeheer inzichtelijk te maken, passen we de nieuwste analysetechnieken toe om de juiste keuzes in organische stof management te kunnen onderbouwen. Immers is nog weinig bekend over hoe u het leven in de bodem optimaal kunt inzetten om te komen tot een goede bodemkwaliteit met behoud van productie op de lange termijn.

Bijeenkomsten

Op de website www.levendebodem.nl leest u welke bedrijven welke demo’s hebben liggen en welke maatregelen ingezet kunnen worden voor duurzaam bodembeheer. In bijeenkomsten, veldexcursies en workshops krijgt u met de betrokken bedrijven meer inzicht in waterbalans, organische stofbalans, relatie tussen uitspoeling en organische stof bemesting. Op korte termijn staan veldexcursies gepland om de aangelegde demo’s te bekijken en te bespreken, zoals 15 juli naar teelt van Asperge. Wilt u aanwezig zijn bij een bijeenkomst, dan kunt u zich aanmelden via het formulier op de website. Dit is nodig in verband met de RIVM maatregelen aangaande het coronavirus.
Wilt u op de hoogte blijven van de verschillende kennisbijeenkomsten die de komende jaren zullen worden georganiseerd, meldt u aan via info@levendebodem.nl

Bodemgerelateerd

Op de website kunt u actuele bodemgerelateerde onderwerpen vinden. Zo willen we, bij voldoende belangstelling, informatiebijeenkomsten organiseren op het gebied van aaltjesbeheersing, de kansen van agroforestry (combinatie landbouw met meerjarige houtige gewassen) met als voorbeeld de notenteelt. U kunt ook aangeven op deze website over welk bodemgerelateerd onderwerp u meer informatie zou wensen.

 

 

In het project Leve(n)de Bodem Brabant werken Delphy en WUR Open Teelten samen met partners NMI, Dumea Agro, ZLTO en HAS hogeschool Den Bosch. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door steun vanuit Provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment