Maatschap Geling-Opgenoort

Problemen:

 1. Aardappelopslag bestrijding in nagewas: kan in graan of maïs
 2. Cichorei opslag bestrijding in nagewas: kan in graan: groeistof
 3. Meloidogyne hapla: bestrijding graan in bouwplan en vruchtopvoging → gevoelig zijn peen en ui
 4. Meloidygyne chitwoodi: Bestrijding resistente bladrammenas en tagetes minder gevoelig aardappelras. Geen Russet Ivory en Hansa en Astrerix, Daisy. → gevoelig peen, aardappel
 5. Pratylenchus penetrans: bestrijding met Tagetus in cyclus 1x in de 10 jaar, vruchtopvolging → gevoelig peen, ui en cichorei
 6.  Trichodorus soorten: vruchtwisseling niet veel aan te doen.  Wel overige maatregelen: voor organische stof toevoer, stro laten liggen, geen natte bouwvoor dus drainage, later zaaien dus snellere doorgroei, → gevoelig peen, aardappel en bieten

 

Doelen:

 • Geen maïs meer in bouwplan vanwege wetgeving zaai vanggewas
 • Organische stof verhogen door: groenbemesters, aanvoer champignonmest, stro na graangewas
 • Waterplan beheersing droogte: LOP-stuwtjes, bodemvochtsensoren
 • Mineralen op orde: organische stof toebrengen en grondmonsters minimaal 1 x in de 4 jaar of frequenter, afhankelijk van teelt
 • Hulpinstrumenten:
  1. waterbalans opstellen: vocht leverend vermogen
  2. C/N balansopstellen
  3. Bodemleven meting HWC
  4. CO2 vastlegging verhogen.

Locatie: Mts Geling-Opgenoort, Deurneseweg 17, 5841 CK Oploo

regio: Zuid
gewas: aardappelen, chichorei. wintertarwe, tuinbonen, sperziebonen, waspeen en zaaiuien
type grond: zand

contact:
consultant-bedrijfsbegeleider Bert Aasman
M +31 (0) 6 53 15 23 89
E b.aasman@delphy.nl