Marcel Michels Boomkwekerij BV

Marcel Michels Boomkwekerij is gevestigd in Hilvarenbeek, Noord-Brabant en kweekt groenblijvende heesters, Taxus baccata, en een uitgebreid sortiment bladverliezende heesters in de vollegrond. Dit vindt plaats op ruim 25 ha. humusrijke zandgrond (3-3,5% o.s.).

Uitgangspunten:

 • Uitgekiende vruchtwisseling en keuze groenbemesters
 • Input van reststromen uit de omgeving (champost, bladmulch, ) er komt vrijstelling voor 6 kg extra P2O5/ha indien materialen met HogEOS/P worden aangevoerd
 • Maatregelen die de bodemkwaliteit verbeteren (mulchen, ecoploeg, bodemverbeteraars), met behoud van productie op de lange termijn.
 • Let op de kwaliteit van de beoogde percelen (arm/rijk) en beschikbaarheid vocht.

Op dit gedeelte zouden we een demo willen opzetten met:

 • Nieuwe en bestaande groenbemesters (DLF, ……)
 • Aanvoer van diverse reststromen
 • Ecoploeg ivm spitten (Koeckhoven en loonbedrijf Mulders Haaren)

Om het effect van plantgat behandelingen met verschillende producten te kunnen vergelijken is een demo veld in april 2019 aangelegd bij Marcel Michels te Hilvarenbeek.
Er zijn diverse materialen toegepast om meer organische stof, mineralen en beworteling stimulatoren dichtbij de wortel van de uitgeplante heester te brengen en te houden.

Update juli 2021

Demo Prunus stekken
Voorvrucht = Japanse haver
Mulchlaag: verbetering bodemkwaliteit en bodem conservering (CO2 vastlegging)

 • Biochar NettEnergy + compost; Prunus stekken
  • De biochar is dus afkomstig van beukenhout-chips (0,5- 1 cm), zal zich inert in de bodem gedragen. (= het verhogen van het vocht bergend vermogen)
 • Standaard mulchlaag; compost/bladmulch; Prunus stekken en Taxus 2 jarige zaailingen

17 juni biochar demo aangelegd in de uitgeplante prunus stekken. 0,5 l Biochar per m2 via rijenbemesting en ingewerkt via schoffelen.(zie foto)

DLF groenbemesters (begin juli zaaien)

Zaaibaan ca. 900 m2 is (3m brede zaaimachine). Totaal 1800 m2 per groenbemester, 3 mixen. Deze zijn: (tussen haakjes het zaaiadvies):
1. Vital Complex ( 40 kg/ha)
2. FungiMix (of ZonnemassaMix: hangt er vanaf wanneer u het nodig heeft) : (25 kg/ha)
3. Japanse haver GLB: (60 kg/ha)

Mix 1 en 2 zijn complexe groenbemestermengsels met meerdere soorten.

Demo DCM PN mix minigran is ook al aangelegd.
N-min monsters genomen door NMI voor 0 meting voor demo met druppelbevloeiing en biostimulanten/oplosbare meststoffen Haifa.

Update 1 mei 2021
Plantgatbehandeling en druppelbevloeiing

De demo plantgatbehandeling en duppelbevloeiing met bodemstimulanten zijn in gang gezet. Plantgatbehandeling november 2020 aangeplant en eerste uitgroei scheuten. Mivena plantgat behandeling Prunus laur. ’Herrbergii’

  • Field-Cote CRF SMART 14+5+11+2MgO+TE 24M

 Druppelbevloeiing wordt komende week aangelegd. Bemesting op stekken Prunus Novita en worden nu geplant. Druppelslangen Spranco Matic + bemesting Haifa:

 • Druppelbevloeiing in combinatie met mestbak en zonder.
  • 4 behandelingen;
   • Enkel druppelslang + standaard rijenbemesting DCM
   • Druppelslang + oplosbare meststoffen / bodem stimulanten HaifaStim
   • Haspel + standaard rijenbemesting DCM (aparte rij)
   • Mulchlaag compost / digistaat
  • Vochtmeting via RMA vochtmeter.
  • NMI N- metingen 0-30 30-60 60-90
 • Plantdatum                                            : mei 2021
 • Bijzonderheden                                      : bemesting met druppelslangen, 2 per bed.
 • Behandelingen                                       : 4
 • Oppervlakte/ bedden                              : 4 bedden (4 rijen per bed) per behandeling (gem. 40 m.)

 Plattegrond demo:

Bemesting strategie: Beh.
     Haspel        < –    Druppelslangen   2 per bed   -> 1e- – 4e bed DCM rijenbemesting (Standaard)

 

 

2
5e – 8e bed Haifa + HaifaStim

 

 

1
5e – 12e bed mulchlaag compost/ digistaat (LdB)

 

 

3
spuitbaan

 

8e – 12e Haspel DCM rijenbemesting

 

 

4

4 bedden per behandeling.

Waarbij we de eerste 8 bedden gebruiken voor Irrigatie + DCM en Fertigatie: Haifa meststoffen.

Uiteindelijk willen we object 1 en 2 zo goed mogelijk kunnen vergelijken met object 3.

 1. Irrigatie + DCM rijenbemesting (4 bedden)
 2. Fertigatie: Haifa meststoffen + HaifaStim (4 bedden)
 3. Bed mulchlaag compost/ digistaat (LdB)/) (4 bedden)

Dan een spuitbaan

 1. Standaard DCM rijenbemesting (beregening via de haspel)

 

Update 9 september 2020
Demodag op locatie
Verschillende demo’s zijn aangelegd om het belang van een goede bodemstructuur, bemesting en vochtvoorziening te tonen. U ziet hoe u door de toepassing van verschillende organische stofbronnen de bodemdiversiteit, doorwortelbaarheid en C/N balans kunt verbeteren. Daarnaast zijn machines voor grondbewerking en een nieuwe machine op het gebied van onkruidbestrijding zoals de onkruidrobot OZ gedemonstreerd. Al deze ontwikkelingen dragen bij aan een betere bodem en het terugdringen van de emissie.

Update 10juni2020
Demo is aangelegd: verschillende organische meststoffen zijn uitgereden en ingewerkt met schijveneg.

Veld 1 ; bladmulch
Veld 2 ; potstalmest met houtsnippers
Veld 3 ; Rundveestalmest                                                           –

Na organische bemesting wordt eind juni/begin juli wordt groenbemester gezaaid; Japanse haver. Vooraf wordt de grond op 2 manieren bewerkt; ecoploeg en spitten Imans spitmachine

September klepelen en inwerken eco ploeg en krukasspitten.

Update  27mei2020
Demoperceel ligt klaar.

Ingedeeld in 3 grote velden die elk bemonsterd zijn door NMI (30-60 cm stikstof nul meting)
Veld 1 ; bladmulch                                           monster genomen          Rock-eval
Veld 2 ; potstalmest met houtsnippers            monster genomen          Rock-eval
Veld 3 ; Rundveestalmest

update 15mei2020:
Profiel demoperceel grondbewerking, organische meststoffen en N vastlegging groenbemester;

Het profiel van het demoperceel bij Marchel Michels, Hilvarenbeek is een dekzandrug met een zwarte laag  van 60 cm waarna de overgang naar geel zand.
Ph 5,5 en org stof = 3%
Op de overgang van zwarte grond naar bruin zit een verdichting van de grond (vast gereden, storende laag op 35/40 cm)
De beworteling stopt ook op deze verdichting.
Enkele pier aanwezig, 1 strooiselworm per 30 cm2
Geen blauwverkleuring en ijzerafzetting in profiel aanwezig.

De structuur laat in de praktijktest een vrij scherpe verkruimeling zien en wordt in het grondmonster ook als matig getypeerd.
Het bodemvocht is geheel afhankelijk van het hangwater in het bodemprofiel. Grondwater zet op 2,5-3 m.

Aanvang project 2020

Demo’s voor zover mogelijk worden nu of zijn al aangelegd. Op foto voorbereiding (los treken ondergrond met 3-tand voor aanleg demo grondbewerking en aanvoer bladmulch, potstalmest met houtsnippers en vast rundveemest. Proefvakken van 50 meter breed over perceel. De 0 meting stikstof 30 en 60 cm demoperceel wordt volgende week door NMI uitgevoerd.

Locatie: Driehuizen 4B, 5081 XD te Hilvarenbeek

regio: Zuid
gewas: boomkwekerij
type grond: humusrijke zandgrond

contact:
consultant-bedrijfsbegeleider Eugène van Abeelen
M +31 (0)6 53 94 60 72
E e.vanabeelen@delphy.nl